Ułatwienia dostępu

O naszych działaniach

 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD działa od września 2016 r. Celem organizacji jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, m.in w obszarach takich jak: społeczeństwo obywatelskie, kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, narodowego i tradycji, tożsamość lokalna oraz ochrona środowiska.

Projekty zrealizowane w latach 2016-2019

2016 r.
Członkowie stowarzyszenia, działający wówczas jako nieformalna grupa inicjatywna, zrealizowali projekt integrujący społeczność lokalną wokół historii Suchedniowa, który obejmował cykl 3 debat historycznych pod nazwą Suchedniowski Tryptyk Historyczny - Ludzie - Wydarzenia - Przedmioty, wydanie pierwszego tomu z cyklu "Zeszyty Suchedniowskie. Historia" oraz konkurs historyczny.


Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD działa od września 2016 r. Celem organizacji jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, m.in w obszarach takich jak: społeczeństwo obywatelskie, kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, narodowego i tradycji, tożsamość lokalna oraz ochrona środowiska.

Projekty zrealizowane w latach 2016-2019

2016 r.
Członkowie stowarzyszenia, działający wówczas jako nieformalna grupa inicjatywna, zrealizowali projekt integrujący społeczność lokalną wokół historii Suchedniowa, który obejmował cykl 3 debat historycznych pod nazwą Suchedniowski Tryptyk Historyczny - Ludzie - Wydarzenia - Przedmioty, wydanie pierwszego tomu z cyklu "Zeszyty Suchedniowskie. Historia" oraz konkurs historyczny.

2017 r.
Stowarzyszenie przyjęło za priorytet działalność na rzecz aktywizacji obywatelskiej mieszkańców Suchedniowa i aktualnie jest w trakcie realizacji 2. projektów obywatelskich:

"Milowy krok. Rada 60+". Jego celem było zwiększenie aktywności obywatelskiej osób wieku 60 + w Suchedniowie oraz podniesienie ich potencjału i kompetencji społecznych. W ramach projektu,
w partnerstwie z Gminą, stowarzyszenie przygotowało i przeprowadziło powołanie Rady Seniorów
w Suchedniowie. Ponadto odbył się cykl zajęć edukacyjno-aktywizujące dla seniorów w ramach „Szkoły Liderów 60+”, przeprowadzona została ankieta badająca potrzeby i problemy seniorów
w Gminie Suchedniów, oraz konferencja poświęcona problematyce senioralnej o charakterze ponadlokalnym. Projekt był współfinansowany ze środków Rządowego Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020

„STO - Suchedniowski Tryptyk Obywatelski - Kobiety - Artyści – Seniorzy”. Jego celem było wzmocnienie roli mieszkańców Suchedniowa reprezentujących trzy grupy społeczne: kobiety, artystów oraz seniorów. W ramach projektu zrealizowano warsztaty, spotkania oraz debaty publiczne, połączone z wydarzeniami plenerowymi, adresowanym do całej społeczności lokalnej. Był to plener artystyczny „SPA, czyli Suchedniowski Park Artystyczny”, wystawa „SPA-Sanus per Artem” przedstawiająca dorobek artystyczny 28 lokalnych artystów oraz publikacja związana z wystawą pod tym samym tytułem, akcja „Kwitnący Suchedniów” – zainicjowana przez kobiety, oraz budowanie Altany Seniora-wspólne przedsięwzięcie suchedniowskich seniorów. Wszystkie wydarzenia będą miały miejsce jesienią 2017 r. w parku miejskim oraz SOK Kuźnica. Projekt był współfinansowany ze środków Programu Rządowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.

2018 r.
.Lekarze Suchedniowskim Seniorom – projekt zrealizowany we współpracy z Radą Seniorów
w Suchedniowie, N ZOZ PROMYK oraz Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury „Kuźnica”, przy wsparciu Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw. W ramach projektu ponad 100 mieszkańców Gminy Suchedniów w wieku 60+ skorzystało z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów: kardiologa, radiologa, gastrologa dietetyka i chirurga naczyniowego oraz z wykładów edukacyjno-profilaktycznych z różnych dziedzin medycyny. Projekt zakończył się uroczystym podsumowaniem akcji w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „KUŹNICA” połączonym z uroczystym dniem Seniora oraz podsumowaniem działalności Rady Seniorów I kadencji.

Bez kołaczy nie wesele. Przegląd obrzędowości weselnej w województwie świętokrzyskim
- w projekcie wzięło udział 5 zespołów ludowych, które zaprezentowały 6 różnych programów artystycznych. Wydarzenie miało miejsce w dniu 15.09.2018 r na scenie POD Dębem w Michniowie. Występy oceniało jury w skład, którego weszło 3 znawców obrzędowości ludowej – wykładowcy uniwersyteccy, pracownicy instytucji kultury. Przeprowadzono także 6 konsultacji ze specjalistami
w zakresie, etnografii, etnomuzykologii oraz gwary świętokrzyskiej. Planowane są kolejne edycje przeglądu.

2019 r.

SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. Sieć usług turystycznych – celem projektu było zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej Gminy Suchedniów poprzez utworzenie narzędzia promocyjnego - sieci usług turystycznych pn. SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. jako zintegrowanego kompleksowego i rzetelnego systemu informacji turystycznej złożonego z 2. komponentów: analogowego i cyfrowego oraz poprzez profesjonalną kampanię promocyjną marki SUCHEDNIÓW. NATURALNIE.

Rezultatem projektu jest m.in: nawiązanie trwałej współpracy ponad 25 podmiotów świadczących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy Suchedniów oraz utworzenie portalu turystycznego w 3. wersjach językowych www.suchedniownaturalnie.pl

Działalność cykliczna
Stała działalność stowarzyszenia to dwa komplementarne przedsięwzięcia realizowane cyklicznie od 2016 roku, których celem jest odkrywanie i utrwalanie lokalnego dziedzictwa.

Pierwsze z nich to popularno-naukowy cykl wydawniczy „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” Dotychczas ukazały się 4 numery cyklu: nr 1/2016, 2/2017 3/2018 oraz 4/2019 r. Numer 5/2020 jest w trakcie przygotowania, a planowana data jego wydania to wrzesień 2020

Drugim z nich jest ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa wpisana we wrześniowy program kolejnych edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Wygłoszone podczas konferencji referaty wypełniają treścią kolejne numery Zeszytów i tym sposobem cykl się zamyka.

Do tej pory odbyły się 3 edycje konferencji: Dziedzictwa I edycja 2017 pod tytułem: „Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w., II edycja 2018 pod tytułem „Taka sama dla wszystkich. Kulturowe aspekty niepodległości w rejonie pomiędzy Wisłą a Pilicą”. III edycja planowana jest na wrzesień 2019 roku, III edycja 2019 pod tytułem „Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej”. IV edycja zaplanowana jest na 19 września 2020 pod hasłem „Osoba w przestrzeni, przestrzeń w czasie – konotacje ludzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego

Nagrody
Wyróżnienie za aktywne działanie w obszarze popularyzacji wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego przyznane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa podczas uroczystej gali w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie. Wyróżnienie dotyczyło organizowanej przez SGI POD PRĄD Ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która została uznana za jedno z najciekawszych wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe w ramach 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Warto dodać, że podczas 26. edycji EDD odbyło się ponad 1900 imprez w blisko 400 miejscowościach, co pokazuje wysoką wartość wyróżnienia